Hoþgeldiniz

Sanayi kenti ostim

Ülke sanayisinin ve küçük iþletmelerin geliþip büyümesindeki hayati koþulun sanayicilere rekabet ve üretim þartlarýna uygun bir üretim ortamý hazýrlamak olduðuna inanan kurucular, bu ihtiyaçtan hareketle Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'ni kurmuþlardýr.

OSTÝM'i Küçük sanayicilerin verimlerini artýracak, bir arada olmanýn verdiði güç ve sinerji ile Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olarak tasarlayan kurucu baþkan Cevat Dündar ve proje arkadaþlarý, ilk adýmý müteþebbis bir ruhla büyük uðraþlar vererek þehrin dýþýnda 3 milyon metrekarelik bir alaný satýn alarak atmýþlardýr. Dönemin þartlarý içinde hayal denilebilecek bu giriþimin inanç ve azimle arkasýnda duran Cevat Dündar ve kurucular uzak görüþlülükleri sayesinde projeyi, 7 yýllýk bir mücadeleyle 1975 yýlýnda inþaat aþamasýna getirmiþ, bu günün KOBÝ kenti Ostim'in temellerini atmýþlardýr.